Strona główna1 » Regulamin

Promocje

Nasze nowości

Xerox 3250 White box (Q) 5K-276735

Xerox 3250 White box (Q) 5K53,70 zł brutto43,66 zł netto

HP CC531A/CE411A/CF381A QUANTEC 2,8K-276674

HP CC531A/CE411A/CF381A QUANTEC 2,8K43,11 zł brutto35,05 zł netto

HP CC530A/CE410A/CF380A QUANTEC 3,5K-276673

HP CC530A/CE410A/CF380A QUANTEC 3,5K43,11 zł brutto35,05 zł netto

HP CC531A/CE411A/CF381A White Box 2,8K-276671

HP CC531A/CE411A/CF381A White Box 2,8K43,11 zł brutto35,05 zł netto

Klej biały KEYROAD, 500g-276624

Klej biały KEYROAD, 500g7,41 zł brutto6,02 zł netto

Kontakt

  • Alfaoffice
    NIP: 7631965101
  • E-mail:sklep@alfaoffice.pl
  • Telefon883 222 883
  • Gadu Gadu62764763
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 17.00, w piątek 7.00 - 15.00

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. 

Wszelkie propozycje zmiany regulaminy muszą być kierowane na adres Sprzedającego 
PRINTERMAX
MARIUSZ PŁACHNIA
ul. Noja 13
64-733 Drawsko
e-mail: sklep@alfaoffice.pl
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
§1 Informacja o firmie
Sprzedający: 
PRINTERMAX
MARIUSZ PŁACHNIA
ul. Noja 13
64-733 Drawsko
e-mail: sklep@alfaoffice.pl
REGON: 302062160
NIP: 7631965101
KONTO BANKOWE DO WPŁAT:
NEST BANK
48 1870 1045 2078 1012 5091 0001
prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez portal internetowy znajdujący się pod adresem www.alfaoffice.pl. 
 
§2 Warunki ogólne
Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami netto i brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w momencie precyzowania zamówienia.
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w
przyszłości następuje w postaci:
- potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail
Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

§ 3 Rejestracja
Rejestracja w Sklepie www.alfaoffice.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
Rejestracja nie jest wymagana do przeglądania jego treści.
Rejestracja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i usług Serwisu, w tym do profilu Użytkownika oraz historii Zamówień.
W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu. Po wysłaniu wypełnionego formularza należy potwierdzić wolę rejestracji w Serwisie.
Użytkownik rejestrujący się w Serwisie otrzymuje osobiste konto, którego hasło ustanawia sam. Podany w czasie rejestracji adres e-mail stanowić będzie jednocześnie Login Użytkownika (nazwę dzięki której przy równoczesnym podaniu hasła Użytkownik uzyskiwać będzie dostęp do konta i pełnej funkcjonalności Serwisu).
Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Serwisie.
W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach osobistego konta, korzystając z formularza dostępnego na stronie Serwisu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Użytkownika danych osobowych.
W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodne z prawdą informacje, Serwis może zawiesić konto. O podjęciu takich działań Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą e-mail. Wznowienie aktywności konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Użytkownika działań zmierzających do wyjaśnienia czy też usunięcia nieprawdziwych danych.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨.
W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
- dodanie do koszyka produktu;
- wybór rodzaju dostawy;
- wybór rodzaju płatności;
- wybór miejsca wydania rzeczy;
- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 1-3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia oraz zmianie statusu zamówienia na przyjęte do realizacji.
Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 48 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia realizacji zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany spedytora na lepszego lub równoważnego z wybranym przez klienta. Cena dostawy pozostaje jednak taka, jaka była widoczna podczas składania zamówienia.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Użytkownika w Zamówieniu. 
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, regulaminu oraz: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 
§ 5 Gwarancje
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.alfaoffice.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 
Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez Sprzedającego odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 
§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej
lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

wzór druku odstąpienia od umowy

Zgłoszenia można kierować na adres: sklep@alfaoffice.pl lub drogą tradycyjną na adres sklepu.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 

§ 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe
Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin.
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej
Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. 

Przejdź do strony głównej

Produkty w promocyjnych cenach

Pojemnik na dokumenty DONAU, karton, ścięty, A4/80mm, lakierowany, czarny-230733

Pojemnik na dokumenty DONAU, karton, ścięty, A4/80mm, lakierowany, czarny

wykonany z lakierowanej tektury falistej o grubości 390gsm produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5) szerokość grzbietu: 80mm pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80gsm posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki ściana grzbietowa…
6,30 zł5,67 zł brutto4,61 zł netto
szt.Do koszyka
Zszywki OFFICE PRODUCTS, 24/6, miedziane, 1000szt.-235685

Zszywki OFFICE PRODUCTS, 24/6, miedziane, 1000szt.

w procesie produkcyjnym przycinane są pod kątem tworząc ostre końcówki zszywki rozmiar: 24/6 miedziane opakowanie: 1 000 szt.Jednostka miary: PA Kolor: miedziany Rozmiar: 24/6 Typ produktu: M
1,00 zł0,84 zł brutto0,68 zł netto
szt.Do koszyka
Kalkulator drukujący CITIZEN CX-123N, 12-cyfrowy, 267x202mm, czarno-biały-235667

Kalkulator drukujący CITIZEN CX-123N, 12-cyfrowy, 267x202mm, czarno-biały

kalkulator drukujący z 12-cyfrowym wyświetlaczem zasilany z sieci szybkość druku: 2,0s stały kąt nachylenia wyświetlacza wymiar: 267x202x77mm podwójna pamięć funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów, sumy łącznej, podatków, oraz zaokrąglania…
310,00 zł273,73 zł brutto222,54 zł netto
szt.Do koszyka
Toner Brother TN620/TN3230/TN3240 zamiennik TN-620/TN-3230/TN-3240 BK

Toner Brother TN620/TN3230/TN3240 zamiennik TN-620/TN-3230/TN-3240 BK

Zamiennik Brother przeznaczony do modeli: Brother DCP-8070D, Brother DCP-8085DN, Brother HL-5340D, Brother HL-5350DN, Brother HL-5350DNLT, Brother HL-5370DW, Brother HL-5380DN, Brother MFC-8370DN, Brother MFC-8380DN, Brother MFC-8880DN, Brother MFC-8890DW…
45,00 zł32,99 zł brutto26,82 zł netto
szt.Do koszyka
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl